Skip to content
Bulunduğunuz sayfa: Anasayfa arrow Dernekten Haberler arrow EBELER DERNEĞİN'DEN YANIT
EBELER DERNEĞİN'DEN YANIT Yazdır E-posta

Ülkemizde bazı uygun olmayan politika ve yönlendirmeler nedeni ile, özellikle tedavi hizmetlerine ağırlık verilmesinden bu yana ebeler hemşirelik işlevlerini yapar duruma gelmiş ve mesleklerinden kopmuştur.

Ebeler iş bulma kaygısından çok, hastanelerin  yönetim kadroları tarafından alanlarının dışında görevlendirilmiş ve  koroner yoğun bakım, diyaliz, dahili ve cerrahi bilimlere ait servislerde çalışmaları istenmiştir. Ebelerin bazıları bu duruma sessiz kalmakla birlikte, itiraz edenler ise kurum yöneticileri tarafından cezalandırılarak daha yoğun birimlerde görevlendirilmiş, daha çok nöbet yazılmış ve sözel şiddete maruz kalmıştır. Bu konuda derneğimize ulaşan sayısız  başvuru bulunmaktadır.  Nerede açık varsa orada görevlendirilen ebeler, izlenen yanlış politikalar sonucunda mesleki kimliklerini kaybetmeye başlamış ve kendilerini istemeden hemşire olarak tanıtma yolunu seçmiştir.

Oysa birlikte omuz omuza, aynı ekip içinde  çalışan ebelik ve hemşirelik mesleği birbirini her zaman destekleyen ancak farklı çalışma alanları olan iki ayrı meslektir.

Bu iki mesleğin birbirinin içine geçmesi her iki mesleğe de zarar vermekte özellikle ebelik bu durumdan son derece olumsuz etkilenmektedir.

Dünya ülkelerine bakıldığında  sezaryen ve  anne/bebek ölüm oranlarının düşük olduğu Hollanda, Kanada, Almanya, İngiltere gibi ülkelerde  ebeler, yüksek bir sosyal statüye sahip ve çok iyi ekonomik koşullarda çalışmaktadır. Bu ülkelerde ebeler; belli ilaçları reçete edebilmekte, temel düzeyde obstetrik ultrasonografi ile fetüsü değerlendirebilmekte, serbest çalışmakta hatta yalnızca ebelerin yönetimindeki özel doğum kliniklerinde  gebelik takipleri, doğum ve doğum sonu hizmetleri sunabilmektedir.  Hekimin yalnızca normalden sapma durumunda müdahale edebildiği gebenin hekim kontrolü yaptırması, ebenin yönlendirmesi ile olmaktadır. Bu ülkelerde kadınlar normal gebelik izlemleri ve normal doğum için ebeyi tercih etmektedir. Ayrıca ebeler, kadın ve dolayısıyla aile sağlığının koruyucusu olarak, eğitim ve danışmanlık  hizmetlerini de yoğun şekilde sürdürmektedir.

Görüldüğü gibi ebeler yetkileri doğrultusunda  hemşireler ile karşılaştırıldığında, daha fazla otonomi sahibi olarak mesleklerini yürütmekte,  epizyotomi yaparak küçük cerrahi işlem uygulamakta ayrıca doğum sürecini tek başına yönetip sonlandırabilmektedir.

Ayrıca ebelerin çalışma alanları,  yalnızca doğumhaneler ve  I. basamakla sınırlı değildir.  Tedavi hizmetleri içerisinde tüm doğum ve kadın hastalıkları ile ilgili servisler ve sağlıklı yenidoğan servisleri ebenin çalışma alanı içine girmektedir. Temel sağlık hizmetleri içinde kilit rol üstlenen ebeler, özellikle bizim ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde ailenin içine kadar girip her türlü eğitim ve danışmanlık hizmeti gerçekleştiren profesyoneller olarak çalışmaktadır.

Dünyada ebelik eğitimi incelendiğinde,  iki model karşımıza çıkar. İlk modelde, lise mezunları için tam gün esasına dayalı en az 4 yıl süreli teorik ve pratik eğitim ile ebe olunmaktadır. İkinci modelde ise,  genel bakımdan sorumlu hemşireler,  en az 2 yıl veya 3600 saatlik tam gün süreli eğitim alarak ya da 18 ay veya 3000 saatlik eğitim ve yetkili kurum tarafından düzenlenen, bir yıl meslekî uygulama yapıldığını gösteren sertifika programı ile ebe olmaktadır.

 Ülkemizde ise ilk modele uygun olarak ebelik eğitimi  liseye temellendirilmiş Sağlık Yüksekokulları ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinin ebelik bölümlerinde verilmektedir ve AB uyum sürecinde çeşitli güncellemeler yapılarak, Avrupa Birliği kriterlerine uygun hale getirilmiştir.  31 Aralık 2009 Tarihli ve 27449 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, “Doktorluk,Hemşirelik,Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik” ile de ebelik eğitim kriterleri YÖK tarafından hükme bağlanmıştır.  Çoğunlukla hemşire akademisyenler tarafından sürdürülen ebelik eğitimi,  AB kriterleri doğrultusunda aşağıdaki bilgi ve becerileri kapsar.

 

 • Aile planlaması eğitim ve danışmanlığı
 • Gebeliğin tanılanması
 • Normal gebeliklerin izlemi ve muayeneleri,
 • Gebelikte risklerin erken tanısı için gerekli muayene ve yönlendirme
 • Hijyen ve beslenme dahil ana-babalığa hazırlık programlarının yürütülmesi
 • İntrauterin fetal durum ve travayı uygun klinik ve teknik yöntemlerle izleme
 • Anneye bakım verme,
 • Acil makat doğumlar ve epizyotomi gerektiren durumlar dahil normal doğumları yönetme
 • Anne ve bebek için anormal bulguları belirleme,
 • Hekimin yokluğunda gerekli acil önlemleri alma (özellikle plasentanın elle çıkarılması, uterus manuel muayenesi vb),
 • Yenidoğanın ilk bakım ve muayenesi, gerekirse acil resüsitasyon,
 • Postnatal dönemde annenin bakım ve izlemi,
 • Yenidoğanın bakım ve gelişiminin izlemini yapması beklenmekte

Bunun yanı sıra ebelik müfredatı, mesleki dersler ile birlikte herhangi bir Sağlık Yüksekokulunun müfredatı incelendiğinde rahatlıkla görülebileceği gibi hasta ve çalışan güvenliğini sağlayacak ve yükseltecek düzeyde temel bilimlere yönelik dersleri içerir.

Ebe hem bebek/fetüse hem de kadın/gebe/loğusa/anneye aynı anda hizmet eden ve sağlıkları ile ilgili olarak sorumluluk alan profesyonel bir sağlık çalışanıdır.

Ülkemiz koşullarında değerlendirdiğimizde, ebelerin  kadın/aile sağlığını koruma ve gebelik kontrolleri ile doğum yaptırma görevinden bilinçli politikalarla uzaklaştırıldığını, hemşirelik alanında çalıştırıldığını ve bu şekilde haklarının gasp edildiğini görmekteyiz. 

Bazı kurum ve kuruluşlar tarafından bu  hak kayıplarını önlemeye çalışmak yerine, yeni kayıplara neden olacak girişimler yapılmaktadır. SAĞLIK SEN, derneğimizden herhangi bir görüş almaksızın ebelerin diyaliz hemşireliği, koroner yoğun bakım hemşireliği gibi kurs programlarından yararlanabilmesi ve hastanelerde başhemşire olabilmesi için Sağlık Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştur. Söz konusu sendikanın ebelik mesleğinin çalışma alanları konusunda herhangi bir bilgisi olmadığını açıkça gösteren bu davranış, ülkemizde yok edilmeye çalışılan mesleğimize herhangi bir katkı sağlamadığı gibi görev yetki ve sorumluluklarımızı daha da belirsizleştirerek zarar vermektedir.  

Her mesleğin kendisini yönetmesi ilkesini bizler de destekliyoruz. Bu noktadan hareket ederek, doğumevlerinde  “ baş ebe” kadrolarının açılması isteğimizi her  fırsatta dile getiriyor, yapılmasını istediğimiz yasal düzenlemenin önemli maddelerinden biri olarak vurguluyoruz.

Ayrıca ülkemizin içinde bulunduğu durum göz önüne alınacak olursa, özellikle sağlık sistemindeki son değişiklikler doğrultusunda, ebelik-hemşirelik çatışması yaratılmasını son derece tehlikeli buluyoruz. Bu durumun her iki mesleğe de ciddi zarar vereceği ortadadır.

Benzer sorunlar yaşayan iki meslek, aile hekimliği uygulaması ile “aile sağlığı elemanı” olarak anılmakta, “Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı” ile başhemşire kadroları tasviye edilmekte ve yönetim görevleri elinden alınmaktadır.

Birlik mesajları verilmesi gereken bu günlerde  böyle bir çatışmanın tarafı olmayacağımızı tekrar belirtmek istiyoruz. Mevcut sağlık sisteminde varolabilmek için çatışmaya değil, güç birliğine gereksinim olduğunu hatırlatmakta fayda görüyoruz.

Ülkemizde ebelik mesleğinin geleceğini aydınlatmak biz ebelerin elindedir. Uzmanlığımızın farkında olarak güçlü bir mesleki bilinçle yola çıktığımızda yaşanan kavram karmaşalarına açıklık getirebilir, maddi ve manevi gücümüzü artırabiliriz.

Henüz 1928 tarihli Tababat ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına dair 1219 sayılı kanunla yönetilen mesleğimizin öncelikli sorunu, yasal tanımlama olmamasıdır.  Yasal düzenleme arzu ettiğimiz şekilde yapıldığında, ebeler  meslekleri ile ilgili her alanda yönetici pozisyonuna gelebilecekleri gibi, her türlü araç ve gereci kullanmanın yanısıra belli sayıda ilaçı reçete edebilecektir. Mesleğimize özel sertifika programlarının düzenlenmesi, sorunlarımıza çözüm bulunmasının yollarından biri olarak gördüğümüz, Sağlık Bakanlığı içinde “Ebelik Hizmetleri Müdürlüğü” kadrosu açılması sesimizin teşkilat içinde daha duyulur hale gelmesinin önünü açacaktır. 

Bu nedenle  örgütlü bir hareketle, güç birliği yapmalı ve sendikalardan yasamız  ve Sağlık Bakanlığı içinde  “Ebelik hizmetleri müdürlüğü” kadrosu  açılması, bize özel sertifika programları düzenlenmesi için destek almanın daha doğru olacağını düşünüyoruz.

Alanda  yan yana, aynı ekibin önemli bir parçası olarak çalıştığımız hemşire arkadaşlarımız ile, eğitimimizde desteğini gördüğümüz değerli hemşire hocalarımızın  dernek başkanı Sayın Prof. Dr. Saadet Ülker ile aynı görüşte olmadıklarını bilmek  bizi rahatlatsa da,  SAĞLIK-SEN’e   Hemşireler Derneğinin verdiği yanıtı  talihsiz bir açıklama olarak kabul ediyor ve  üzüntü ile karşılıyoruz.

Ebelik mesleğinin aydınlık yarınları için tüm meslektaşlarımı, Ebeler Derneği’nin çatısı altında güç birliği yapmaya  davet ediyorum

 

                                                                                                      15.04.2010

 

                                                                                  Ebeler Derneği Yönetim kurulu adına

 

                                                                                                          Başkan

 

                                                                                              Dr. Nazan KARAHAN

 

Dernekten Haberler

43. OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTIMIZ YAPILDI
DERNEĞİMİZİN 43. OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI YAPILDI
 
30 Ağustos Zafer Bayramı
 
 
EBELER DERNEĞİ 43. OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI
43. OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI

 
19 Mayıs
 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun.
 
Anneler günü
 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
 
21-28 Nisan Ebeler Haftası
 
 
Senaryolar Eşliğinde Güncel Obstetrik Kursu-2
 
 
18 Mart Çanakkale Zaferi
18 Mart Çanakkale Zaferi
 
14 Mart Tıp Bayramı
 
 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun
 
Yeni Yıl Mesajı
 
 
24 Kasım Öğretmenler Günü
Tüm Öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun.
 
10 Kasım
Ulu Önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK'ü Saygı ve Özlemle Anıyoruz
 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun
 
30 Ağustos Zafer Bayramı
30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun
 
Halkımızın Egemenliğine Dayalı Demokrasimize Karşı Yapılan Her Türlü Darbe Girişimini Reddediyoruz
 
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun
 
Anneler Günü
 
 
3. Sivas Ebelik Sempozyumu
 
 
ICM 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü
 
Ebelik Mevzuatı ve Yasal Sorunlar Sempozyumu
 
 
Ebeler haftası
 
 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
 
 
Ebko 2017
3. Uluslararası, 4. Ulusal Ebelik Kongresi
21-24 Eylül 2017 - ANKARA
 
14 Mart Tıp Bayramımız Kutlu Olsun
 
Terörü Lanetliyoruz
Terörü Lanetliyoruz
 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı
8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz Kutlu Olsun.
 
“Ebelikte Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (EUÇEP)”
 
 
Türkiye Ebelik Hizmet Modeli
Ebeler Derneği tarafından hazırlanan ve Türkiyede uygulanabilir Ebelik Hizmet Modeli Kamu Hastaneler Kurumunda sunulmuş detaylı çalışma raporu teslim edilmiştir.
 
Yeni Yıl Mesajı
Yeni Yıl Mesajı
 
Uluslararası İlişkiler ve Proje Komisyonu toplantısı
 
12. Zekai Tahir Burak Kongresi
 
Kamuoyu duyurusu
Kamuoyu duyurusu
 
Ebelik Derneklerinin katılımı ile Ebelik iş gücünün geliştirilmesi ve yönetimi Raporu-2015
 
 
Başkanın Mesajı
Dernek Başkanımız Sayın Yrd. Doç. Dr. Nazan KARAHAN'ın Ebeler Günü Mesajı
 
Antalya'da 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü
4-5-6 Mayıs 2015 Tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 5 Mayıs Dünya Ebelik Günlerine Davetlisiniz....
 
İmza Kampanyası

Sizleri,

21-28 Nisan Ebeler Haftası ve 5 Mayıs Dünya Ebeler Gününde

“Daha iyi yarınlar için; Ebemi geri istiyorum”

imza kampanyasına davet etmek istiyoruz.

 
Çanakkale'de 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü
5 Mayıs Dünya Ebeler Günü Kutlamaları & Pozitif Doğum Yürüyüşüne Davetlisiniz....
 
Komisyon Yönergesi
Derneğimiz Komisyon Yönergesi yayınlanmıştır...
 
Dünya Emekçi Kadınlar Günü
Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz Kutlu Olsun...
 
Doğuma Hazırlık Eğitici Eğitimi Kursu
21-22-23 Mart 2015 tarihlerinde Safranbolu'da Dernek Yönetimi tarafından "Doğuma Hazırlık Eğitici Eğitimi Kursu" düzenlenecektir. Detaylı bilgi ve kurs kayıt formu için https://www.facebook.com/groups/ebelerdernegi/ veya Aykut DÖNMEZ (0532 303 30 33) ile iletişime geçiniz.
 
Ulusal Doğum Sempozyumu
4 Nisan 2015 Rixos Grand Ankara Hotel'de
Ulusal Doğum Sempozyumuna Davetlisiniz.
detaylar için....
 
Derin üzüntü içindeyiz
"Seni unutmayacağız Özgecan"
 
Saygıyla anıyoruz....
"Beni övme sözlerini bırakınız; gelecek için neler yapacağız, onları söyleyin! "
M. Kemal ATATÜRK
 
Dualarımız Soma İçin....
Manisa Soma'da yaşanan kazada hayatını kaybeden madencilerimizin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
 
Ebeler Derneği Standı
17-25 Mayıs 2014 Tarihleri arasında Uluslararası Fuar Merkezinde düzenlenen 6. Kocaeli Kitap Fuarındayız
 
Yeni Tüzük Yayınlanmıştır
41. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da Ebeler Derneği Tüzüğü Yenilenmiştir.
 
42. Olağan Genel Kurul Sonucu
21 Aralık 2013 Tarihinde Olağan Genel Kurulumuz Başarı ile sonlanmıştır.
 
Ebeler Günü Kutlamalarımız

21-28 Nisan Ulusal Ebelik Haftası
ve
5 Mayıs Dünya Ebeler Günü kutlamaları
 
Siyah Kurdela farkındalık kampanyası...
5 Mayıs Dünya Ebeler Günüdür. Türkiye Ebeleri Dünya Ebeler Gününü Buruk Kutluyor....

 
41. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Gündemi
Derneğimiz  41. Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı  14 Aralık 2013 tarihinde  14:00- 16:00 saatleri arasında  dernek merkezinde  yapılacak olup, çoğunluk sağlanamaması halinde  21 Aralık 2013 tarih ve 14:30- 16:30 saatleri arasında Ankara’da Zekai Tahir Burak Hastanesi salonunda (Talatpaşa Bulvarı, Samanpazarı) aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.
 
Ulusal Ebelik Müfredatı Çalıştayı Toplandı
Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu ve Ebeler Derneği ortak çalışması olan, “Ulusal Ebelik Müfredatı Çalıştayı” başladı. Türkiye’de fakülte ve yüksekokul bünyesinde yürütülen ebelik lisans programlarında hedeflenen eğitim standardı ve kurumlar arası işbirliğinin oluşturulmasının amaçlandığı çalıştaya 60’a yakın öğretim üyesi katıldı.
 
Ebe Arkadaşlar Aranıyor
Ege Bölgesi MANİSA / Turgutlu Özel Ege Umut Hastane’sinde

Tam zamanlı çalışacak, gebe takibi yapabilen, gece nöbeti tutabilecek ebe arkadaşlar aranmaktadır.

Tüm meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

İletişim İçin İnsan Kaynakları Yönetimi Sorumlusu

Tel: 0532 207 49 89
Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır
 
İş Arkadaşları Arıyoruz
Doğuş Grup Sağlık Hizmetleri A.Ş nin Ankara GOP Çankaya'da açacağı Hastanemizde çalışacak Ebe iş arkadaşları arıyoruz.

Başvurularınızı Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır veya Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır adreslerine yapabilirsiniz.
 
EBELER DERNEĞİ STANDINDA SÖYLEŞİ
5. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında Ebeler Derneği tarafından mesleki tanıtım standı açıldı. Ebelik, gebelik, doğum loğusalık, bebek ve çocuk bakımı, bebek ve çocuk beslenmesi ile ebelere yönelik hazırlanan mesleki tanıtım broşürünün dağıtıldığı stantta, 77 yaşındaki Emekli Ebe Birsen Beşli'nin katılımı ile bir de söyleşi gerçekleştirildi.
 
Başkanın Mesajı
Değerli Meslektaşım,

1954 yılında kurulmuş köklü bir mesleki örgüt olan Ebeler Derneği 2006 yılından itibaren çalışmalarını hızlandırmıştır. Amacımız; profesyonel ebeliğin desteklenmesi ve güçlendirilmesi yolu ile kadın ve çocuk sağlığının, dolayısı ile toplum sağlığının yükseltilmesi ve iyileştirilmesidir. Bu amaç; ülkemizdeki tüm kadınların ve bebeklerin kaliteli ebelik bakımı almasını ve bu sayede toplumsal gelişmeyi sağlamak, ayrıca artan sezaryen ameliyatı oranlarının azaltılmasında mesleki varlığımızı göstermek, ulusal ve uluslararası alanda meslektaşlarımızın yükselen sesi olmayı kapsamaktadır.
 
Ebeler Günü Mesajı 2013
Meslekler toplumların gereksinimlerine paralel ortaya çıkar ve devamlılığını sürdürebilmek için, toplumların en değerli varlığı insanlar için yükümlülüklerini açığa kavuşturmak ve sürekli gözden geçirmek zorundadır. Bir meslek bunları yapabildiği sürece, toplum için değerli, güvenilir, erişilebilir, sürekli ve vazgeçilmez olur.  Değişen sağlık politikaları, eğitim sistemi, toplumun bilinçlenmesi ile artan sağlık beklentileri, artan sezaryen oranları, objektif performans kriterleri, sağlıkta kalite; geçmişi insanlık tarihi kadar eski ve sunduğu hizmet kalitesi ile ulusal sağlık göstergelerini yükseltebilme gücüne sahip ebelik mesleğinin kaybettiği özerkliği ve gücü ile aile ve toplum için; yaşam boyu sağlık danışmanı ve eğitimcisi görevini geri kazanmasının gerekliliğini gözler önüne sermektedir.
 
1 Ulusal Doğum Sempozyumu
Uluslararası Katılımlı
20 Mayıs 2013
Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştıerma Hastanesi
ANKARA

İletişim:
Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır
cep telefonu: 0530 955 82 33

 
İ.Ü. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOS. HİZ. BÖL. VE EBELİK BÖL. 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ SEMPOZYUMU
İ.Ü. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ VE EBELİK BÖLÜMÜ 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ SEMPOZYUMU
 
III. ULUSAL II. ULUSLARARASI EBELİK KONGRESİ

 
16-20 Kasım 2012 DOĞUMA HAZIRLIK KURSU EĞİTİMCİ EĞİTİMİ

GENEL BİLGİLER 

KURS KAYITLARIMIZ SÜRMEKTEDİR. KAYIT İÇİN KURS SEKRETERLERİNE ULAŞINIZ..

 

Tarih: 16-20 Kasım 2012

(Otele giriş, 16 Kasım Cuma günü saat 17:00’de, otelden ayrılış 20 Kasım Salı Günü saat 17:00’de yapılacaktır )

 
DERNEĞİMİZ TARAFINDAN MİLLETVEKİLLERİ VE TBMM SAĞLIK AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU ÜYELERİ
Türkiye’de hizmet eden 48 bin ebeyiz. Ülkemizde kürtaj ve sezaryen doğum tartışmalarının yapıldığı bir dönemde, hala ebelik mesleğinin öneminin ve değerinin fark edilmeyişini şaşkınlık ve üzüntü ile izliyoruz.
 
EBE ALIMLARI
Bir yandan, ülkemizin gündeminde,   “kürtaj ve sezaryen” gibi ebelik mesleğini yakından ilgilendiren konular tartışılıyor ve bu tartışmalarda konunun tarafı tüm kişi ve kurumlar,  ebelik mesleğinin  önemine dikkat çekiyor.  Öte yandan Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı memur alımları sağlık sistemi içinde ebelere verilen değeri yeniden gözler önüne seriyor.  Bu alımlarda, üniversite  mezunu ebelere yer verilmediği ve tüm dünyada ağırlıklı olarak ebelerin çalıştığı doğum hastanelerine ebe alımı yapılmadığı  görülmektedir.  Daha önceki memur alımlarında da yaşanan bu durumu,  pek çok defa sözlü ve yazılı olarak dile getirmemize  karşın,  konu hakkında herhangi bir gelişme olmamasını şaşkınlık ve üzüntüyle karşılıyoruz.  Ülkemizin kadınları ve çocukları için, durumun takipçisi olacağımızı ve Sayın Sağlık Bakanımıza ulaştırmak amacıyla gereken girişimlerde bulunacağımızı tüm meslektaşlarımıza duyururuz.
 
2012 YILI DÜNYA EBELER GÜNÜ KUTLAMALARI
5 Mayıs Dünya Ebeler Günü'nde artık sorun konuşmuyoruz. Sorunları hepimiz biliyoruz, yaşıyoruz, içindeyiz. Bundan böyle yalnızca çözüm konuşacağız. Çözümün yolu önce bağımsız rollerimizi yeniden farketmek ve farkettirmekten geçiyor. Bu nedenle meslektaşlarımızın ve hizmetlerimizin odağını oluşturan kadınların dikkatini gebelik ve doğum konusuna çekmeye karar verdik. Bu alanda varlığımız yeniden kabul edilmeye başlandığında, kadınlar tarafından tercih edilir olduğumuzda mesleğimiz adına önemli bir yol katedeceğiz. Elbette tek meselemiz doğum değil. Fakat gelişmiş ülkelerdeki ebeler gibi yetkin ve saygın bir çalışma ortamı yaratabilmek için, doğru yerden başlamak önemli... Ayrıca ülkemizin kadınları müdahalesiz, korkmadan, doğumu bir mucize gibi yaşamayı hak ediyor ve bunu onlara biz sağlayabiliriz......
 
BAŞ SAĞLIĞI
Gaziantep'te Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi'nde uğradığı menfur saldırı sonucu hayatını kaybeden Göğüs Kalp Damar Cerrahı Uzmanı Dr. Ersin ASLAN'a allahtan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileriz. Sağlık çalışanlarına yönelik her geçen gün artan şiddeti nefretle kınıyor, yetkilileri göreve çağırıyoruz.

Ebeler Derneği
17.04.2012
 
2. TIP HUKUKU GÜNLERİ, ADLİ JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK

Ebeler Derneği Başkanı Yard.Doç.Dr. Nazan KARAHAN'ın da oturumlarda konuşma yapacağı 2.Tıp Hukuku Günleri, Adli Jinekoloji ve Obstetrik konulu toplantı 6-7 Nisan 2012 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumunda yapılacaktır. Daha detaylı bilgi için lütfen http://www.atudhaber.blogspot.com/ linkinden inceleyiniz...

Ebeler Derneği Yönetim Kurulu
 
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJI
Kadınların özgürlük ve eşitlik mücadelesi açısından, çok önemli ve anlamlı bir gün olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü, ne yazık ki artan kadına yönelik şiddet olaylarının gölgesinde kutluyoruz. Üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden, huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşı kadınlarımız giderek daha yoğun bir biçimde şiddet olaylarına maruz kalmakta, kadınlara özgü bir mesleğin mensubu olan ebeler ise, bu şiddetin kimi zaman tanığı, kimi zaman mağduru olmaktadır.
 
10. ULUSAL JİNEKOLOJİ ve OBSTETRİ KONGRESİ

Değerli Meslektaşlarımız,

Derneğimiz, Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği tarafından 9-13 Mayıs 2012 tarihlerinde Antalya Maritim Pine Beach Hotel'de gerçekleştirilecek olan,   "10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetri kongresi"nde,  EBELİK OTURUMLARI düzenleyecektir.  Kongrenin organizasyon firması, ebeler için daha indirimli bir katılım ücreti üzerinde çalışmaktadır.

 
2011 YILI DEĞERLENDİRME YAZISI

Değerli meslektaşlarım,

Ebelik mesleği adına önemli gelişmelerin yaşandığı ve mesleki çalışmaların hız kazandığı bir yılı arkamızda bıraktık. 2011 yılı mesleğimiz için anlamlı gelişmelerin yaşandığı bir mihenk taşı oldu. Çoğunlukla olumlu bu gelişmeleri özetleyerek derneğimizin çalışmaları hakkında bir değerlendirme yapmanın, yol haritamızı sizlerle paylaşmak ve eksik kalan noktalarını netleştirmek adına değerli olduğunu düşünüyorum.

 
MEDİHABER ve MEDİMAGAZİN RÖPORTAJI
 
YENİ YIL TEBRİĞİ

 
BAYRAM KUTLAMA MESAJI
Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı diliyoruz...
Ebeler Derneği Yönetim Kurulu
 
ULUSLARARASI EBELER KONFEDERASYONU EVRENSEL STANDARTLARI, YETERLİLİKLER VE ARAÇLAR
ULUSLARARASI EBELER KONFEDERASYONU EVRENSEL STANDARTLARI, YETERLİLİKLER VE ARAÇLAR (ICM GLOBAL STANDARDS, COMPETENCİES AND TOOLS)
 
1.ULUSLARARASI 2.ULUSAL EBELİK KONGRESİ HAKKINDA
Türk Ebeler Derneği ve Karabük Üniversitesi (KBÜ) Sağlık Yüksekokulu işbirliğiyle, 13-16 Ekim 2011 tarihleri arasında düzenlenen "1. Uluslararası 2. Ulusal Ebelik Kongresi'', KBÜ Prof. Dr. Bektaş Açıkgöz Konferans Salonu'nda yapıldı. Kongreye Türkiye'nin değişik illerinden gelen ebeler ve akademik personelin yanı sıra Karabük Vali Yardımcısı Abidin Uysal, KBÜ Rektörü Burhanettin Uysal, Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürü Rıfat Köse, İl Sağlık Müdürü Korkut Eren, Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Mete İtil, Uluslararası Ebeler Konfederasyonu Başkanı (ICM) Prof. Dr. Bridget Lynch, Miwifery Today dergisinin ebe editörleri Eneyda Spradlin Ramos, Carol Gautschi, Jan Tritten, Ebeler Derneği Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazan Karahan ve derneğin tüm yönetim kurulu üyeleri katıldı. Kongrenin ilk günü mesleğe özgü beş adet kurs yapıldı ve katılım belgeleri verildi. Kongre üç gün sürdü ve başarıyla tamamlandı. Katılımcılara teşekkür ve katılım belgeleri verildi.
 
SAĞLIK BAKANIMIZLA GÖRÜŞME
Değerli meslektaşlarım,
20 Eylül 2011 tarihinde, Dernek Yönetim Kurulu olarak Ülkemiz Ebeleri adına Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ ile görüşme fırsatımız olmuştur. Derneğimiz için 15 dk. planlanan toplantı Sayın Bakanımızın Ülkemiz Ebelik Mesleği’ne gösterdiği ilgi ve alaka ile yaklaşık 1 saat sürmüştür. Toplantı sürecinde Sayın Bakanımız ve Dernek Yönetim Kurulu Üyelerimiz arasında iyi niyet, görüş ve bilgi paylaşımında bulunulmuştur.
 
ÜYELİK İŞLEMLERİ
Değerli meslektaşlarımız,

Dernek merkezinin değişmesi nedeni ile, tüm üyelik  başvurılarının, derneğimiz üyelik komisyonu başkanı Ayça DEMİR'e ulaşması gerekmektedir.  Üyelik için gerekli evrakları hazırlayan arkadaşlarımızın, evraklarını  dernek merkezine değil, aşağıda yer adrese ulaştırmasını önemle rica ederiz. Ayrıca üyelik işlemleri için her türlü soru ve önerileriniz için  Ayça DEMİR'i arayabilirsiniz.

 
EBE ÖĞRETİM ÜYELERİ
Ülkemizde ebe öğretim üyesi sayısı giderek artıyor.  Başkanımız  Yrd. Doç. Dr. Nazan KARAHAN, Cumhuriyet Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Fakültesi  Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özlem DURAN, Selçuk Üniversitesi (Konya)  Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sema YILMAZ'dan sonra , bir ebe meslektaşımız daha doktorasını tamamlayarak Yrd. Doç. Dr.  kadrosu almıştır.  Aynı zamanda Tokat il temsilcimiz olan, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Sağlık Yüksekokulu  Ebelik Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Döndü BATKIN'ı kutlar,  başarılarının devamını dileriz. 
 
I.ULUSLARARASI II.ULUSAL EBELİK KONGRESİ BİLİMSEL PROGRAMI
13 Ekim 2011 Perşembe KONGRE ÖNCESİ KURSLAR

1. Lamaze ile Doğuma Hazırlık Kursu- Katılım 25 kişi ile sınırlıdır
 
ŞİDDET
Ülkemizde son yıllarda kadına yönelik şiddet eylemleri  çığ gibi büyüyerek artmaktadır. Kadınlara özgü bir mesleğin uygulayıcıları olan  ebeler, bu şiddetin kimi zaman  tanığı kimi zaman mağduru olmaktadır.
 
AİDATLARIN ÖDENMESİ
Değerli üyelerimiz,

2011 yılı itibari ile tüm çalışmalarımız hız kazanmış durumdadır. Seçim sonrası dönemde atılacak adımlar ve yapılacak çalışmalar mesleğimiz için hayati önem taşımaktadır. Bu süreçte çalışmaların daha verimli sürebilmesi için aidat ödemelerinin mutlaka yapılması önemli bir konudur. Aidatlarımız etkin biçimde toplanamadığı için, basıma hazır halde bekleyen ve üyelerimizle aramızdaki iletişimi artıracak, derneğimizin geniş kitlelere ulaşmasına imkan sağlayacak olan dergimizi tamamlayamamaktayız.

 
SÖZLEŞMELİ PERSONELİN KADROYA GEÇİŞİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME
Halen 4B Sözleşmeli personel olarak çalışan tüm meslektaşlarımızın 4A maddesine göre memur kadrosuna geçiş yapabilmesi için, aşağıda yer alan örnek dilekçeyi çalışılan kuruma uygun olarak doldurduktan sonra,    en geç 1 ay içinde (4 Temmuz 2011 tarihine kadar) kurum amirine ulaştırması gerekmektedir.  Başvurulardan sonra 60 gün  içinde atamalar gerçekleşecektir. Kadroya geçiş için görev yeri değişikliği söz konusu olmayacak, halen çalışılan kurumda  devam edilecektir.
 
1. EBELİK LİSANS EĞİTİMİ DERS PROGRAMLARININ GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞTAYI
ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
 
EBELİK BÖLÜMÜ ve EBELER DERNEĞİ 

1.   Ebelik Lisans Eğitimi  Ders Programlarının Geliştirilmesi Çalıştayı
16-17. Haziran. 2011
 
EBELER EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR
Sevgili meslektaşlarım,

Ebelik mesleği hak ettiği yere doğru emin adımlarla yürüyor.  Tüm ülkeden, derneğimizin ve  il temsilcisi  arkadaşlarımızın ve ebelik öğrencilerinin  büyük çabaları ile, ebelerle ilgili haberler yükseliyor. Sağlık  Bakanlığı yetkilileri bizleri daha fazla duymaya ve dikkate almaya başladı. Nitekim, "ebelik hizmet rehberi" ve "ebelik yönetmeliği" çalışmaları başladı.
 
EBELİK HAFTASI KUTLAMALARIMIZ
Değerli meslektaşlarımız ve sevgili öğrenciler,Dünya Sağlık Örgütü, UNİCEF ve Uluslararası Ebelik Konfederasyonu (ICM), 2015 yılına kadar, Dünya Ebeler Günü'nü "Dünyanın ebeler şimdi her zaman olduğundan daha fazla ihtiyacı var" teması ile kutlarken, Milenyum Kalkınma Hedefleri ebelere özellikle "yaşama sağlıklı başlanması ve kadın sağlığı" konusunda önemli görevler  düştüğüne dikkat çekerken, gelişmiş ülkelerde ebeler pek çok yasal, ekonomik ve sosyal haklara sahip çalışıyorken, biz ülkemizde umut dolu  bir ebeler haftası yaşamaktayız.
 
"DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMCİ EĞİTİMİ" KURSU
KURSA DAVET

Değerli meslektaşlarım,

Sizlerden gelen yoğun istek üzerine, özellikle doğum rehberliği yapmak, gebe eğitim merkezi açmak, çalıştıkları kurumlarda bu eğitimleri vermek isteyen meslektaşlarımıza faydalı olacağını düşündüğümüz, “Doğuma Hazırlık Eğitimci Eğitimi Kursu”nun üçüncüsünü düzenlemenin mutluluğu içindeyiz. Sezaryen doğumların azaltılmasında önemli adımlardan biri olan, “Doğuma Hazırlık Kursları”nın yaygınlaşabilmesi için, özel eğitimden geçmiş ebelere gereksinim duyulmaktadır. Güçlü bilimsel içeriği ve uygulama ağırlıklı yapısı ile kursumuz, bu gereksinimi karşılamayı hedeflemektedir. Ayrıca kursumuzun ebeler için, Sağlık Bakanlığı sertifika programlarından birisi olması için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Sizler için hazırlanan sosyal program ile Safranbolu’nun tarihi dokusunu keşfetme ve dinlenme olanağı bulacağınız kursumuzda görüşmek dileğiyle, saygılar sunarım.

 
40. OLAĞAN GENEL KURUL
Derneğimizin 40. Olağan  Genel Kurul Toplantısı,  20 Nisan 2011 tarihinde  14:00- 18:30 saatleri arasında Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir.   Genel Kurul toplantısında, şube açılabilmesi ve  3. ve 4. sınıf ebelik öğrencilerinin dernek üyesi olabilmesi için gerekli tüzük değişikliği yapılmıştır. Değiştirilen tüzük ve yönetim kuruluna ait özgeçmişler/iletişim bilgileri, kısa süre içinde web sitemizde yayınlanacaktır. Olağan Genel Kurul sonrası seçilen,  yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki gibir.
 
EBELİK HİZMET REHBERİ ÇALIŞMALARI
Değerli arkadaşlar,
Sağlık  Bakanlığı'nda  "Ebelik Hizmet Yönergesi" çalışmalarını yürütmek üzere,  derneğimiz yetkilileri,  değerli akademisyen ve klinisyen arkadaşlardan oluşan bir komisyon kurulmuştur.  Söz konusu komisyon tüm meslektaşlarımızın görüş ve önerilerine açık olarak çalışmaktadır. Bu nedenle aşağıda yer alan e posta adresine  ebelerin hizmet alanları, görev yetki ve sorumluluklarına yönelik görüş ve önerilerinizi iletmeniz önem taşımaktadır.  Konuya  duyarlılık göstermeniz, mesleki güçlenmemiz için önem taşımaktadır. Tüm üyelerimize ve meslektaşlarımıza duyurulur.
Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır
 
EBELİK KAYNAKLARININ YETERSİZLİĞİ
Değerli meslektaşlarımız,

Ülkemizde, ebelik mesleği ile ilgili sınırlı sayıda kaynak bulunmaktadır. Sizlerden gelen istek üzerine,  ebelik mesleği ile ilgili bilgi paylaşımı yapabilmek üzere, web sitemizde, "Yayınlar" başlığı altında mesleğimizle  ilgili konularda yazılmış, kaynak oluşturacak nitelikteki makalelere yazarınının izni alınarak yer verilecektir.   Kısa süre içinde aktif hale getirilecek olan bu uygulama için, sizlerden de yayınlanmış makaleler beklemekteyiz. Konu ile ilgilenen meslektaşlarımızdan, Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır adresine, makalelerini göndermelerini rica ediyoruz.

 
DEĞERLENDİRME
Değerli meslektaşlarım,  sevgili öğrenciler

       Mesleğimiz üzerinde çeşitli oyunların oynandığı bu günlerde, kısa bir durum değerlendirmesi yapmak ve yaptığımız çalışmaları açıklamak  gerekli hale  gelmiştir.

      Güçlenmeye başladığımızdan bu yana, mesleğimize bilinçli ya da bilinçsiz zarar vermeyi hedefleyen kişi ve kurumların var olduğunu fark ettik.   Son günlerde yaşadığımız olaylar, bu kişilerin bazen içimizden birileri olabileceğini göstermiştir.

 
4B KADROLARINA EBE ATANMASINA TEPKİ (PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE)

 
EBELİK MESLEĞİNİN TANIMI, ÇALIŞMA ALANLARI İLE GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Derneğimiz tarafından hazırlanan, ebelik mesleğinin tanımı, çalışma alanları ile görev yetki ve sorumluluklarına ilişkin rapor
 
EBELİK OKULLARININ KAPATILMASI HAKKINDA

Değerli meslektaşlarımız,

Tüm ülkede ebelik okullarının kapatılması çalışmasının başlamış bulunduğunu, bazı yüksekokulların  öğrenci alımını durdurduğu, bazı yüksekokulların  öğrenci almamak için başvuruda bulunduğunu, üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.   

 
II.ULUSAL EBELİK SEMPOZYUMU HAKKINDA

Saygıdeğer Meslektaşlarımız,

Bu güne kadar meslektaşlarımıza ulaşma ve görüşlerimizi anlatma imkanı olan, davet edildiğimiz her türlü etkinliğe katıldık.   Dernek başkanımız, “II. Ulusal Ebelik Sempozyumu”  başlığı altında 18 Aralık 2010 tarihinde Ankara’da, Sağlık Çalışanları Derneği tarafından düzenlenen toplantıya söz konusu kuruluşun daveti ile katılmıştır. Sempozyum olmaktan daha çok katılımcı sayısı düşük bir paneli andıran toplantıda, aşağıda açıklayacağımız  bazı olumsuz durumlar yaşanmıştır.

 
Doğuma Hazırlık Kursu
Doğuma Hazırlık Kursu Eğitimci Eğitimi, Karabük Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu işbirliği ile sizlerden gelen yoğun istek üzerine yeniden düzenlenmektedir. Haberin devamını okumak için tıklayın.
 
2. DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMCİ EĞİTİMİ

Değerli meslektaşlarım,

Karabük Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu işbirliği ile,  Safranbolu’da  düzenlediğimiz, “Doğuma Hazırlık Kursu Eğitimci Eğitimi” programını, sizlerden gelen yoğun istek üzerine   yeniden düzenlemenin mutluluğu içindeyiz.  Zenginleştirilmiş programı ve uygulamaya ağırlık veren yapısı ile, daha verimli olmasını hedeflediğimiz kursumuza,  doğum rehberliği yapmak, gebe  eğitim merkezi açmak, çalıştığı kuruma bu eğitimleri kazandırmak isteyen tüm meslektaşlarımızı bekliyoruz.  Ayrıca Safranbolu’nun tarihi ve kültürel  dokusunu da  keşfetme imkanı  bulacağınız kursumuzda görüşmek dileğiyle,  saygılar sunarım.

 
29. ULUSLARARASI EBELİK KONGRESİ

Değerli meslektaşlarımız,

Derneğimizden de katılımın olacağı 29. Uluslararası Ebelik Kongresi, Durban'da 19-23 Haziran 2011 tarihinde yapılacaktır. Konu ile ilgilenenlere duyurulur.

www.midwives2011.org

 
DOĞUMA HAZIRLIK KURSU EĞİTİMCİ EĞİTİMİ
KURSA DAVET

Değerli meslektaşlarım,

Ülkemizde  her ne kadar sezaryen oranları hızla yükselse de, doğal doğum  yapmak isteyen bilinçli annelerin sayısı giderek artmakta, doğuma hazırlık /doğum rehberliği, gebe eğitimlerine yönelik kurslar yaygınlaşmaktadır. Sizlerden gelen istek üzerine, ebenin görev tanımı içinde yer alan bu hizmetlere yönelik  hazırladığımız “Doğuma Hazırlık Kursu Eğitimci Eğitimi”  programını,   Karabük Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu işbirliği ile, UNESCO tarafından koruma altına alınan, dünya kültür mirası Safranbolu’da gerçekleştirmeyi planladık.  Özellikle doğum rehberliği yapmak,  gebe eğitim merkezi açmak,  çalıştıkları kurumlarda bu kursları düzenlemek isteyen meslektaşlarımızın kursa katılımı büyük yarar sağlayacaktır.
 
DÜNYA EBELER GÜNÜ MESAJI

Değerli meslektaşlarım,

Tüm dünyanın “5 Mayıs Dünya Ebeler Günü”nü kutladığı bu günlerde, ülkemiz ebeleri çeşitli etkinlikler ile kutlamalar yapmaktadır.  Her yıl Uluslararası Ebelik Konfederasyonu  (ICM) tarafından açıklanan ebeler günü ana teması,  2015 yılına kadar Dünyanın ebelere şimdi her zaman olduğundan daha fazla gereksinimi var” olarak belirlenmiştir.  WHO, UNFPDA, UNİCEF ve Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen açıklamada, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, anne ve bebek ölümlerinin hala yüksek olduğu, HIV/AİDS gibi cinsel yolla bulaşan hastalık  görülme sıklığının giderek arttığını belirtilmiş ve Milenyum Gelişme hedeflerine ulaşabilmek için  ebeliğin güçlendirilmesi üzerinde  durulmuştur.

 
EBELER DERNEĞİN'DEN YANIT
Ülkemizde bazı uygun olmayan politika ve yönlendirmeler nedeni ile, özellikle tedavi hizmetlerine ağırlık verilmesinden bu yana ebeler hemşirelik işlevlerini yapar duruma gelmiş ve mesleklerinden kopmuştur.
 
G/ Ebe

 
DOĞAL DOĞUM FELSEFESİ VE DOĞUM KOÇLUĞU
PROGRAM
09 30 - 10 00 Tanışma ve Sunum
10 00 - 11 00 Doğal Doğum Felsefesi ve 5 disiplin
11 00 - 11 15 Çay Arası
11 15 - 12 30 Ebelik ve Nonspesifik girişimler
12 30 - 13 30 Yemek
13 30 - 14 45 Ebelik ve Nonspesifik girişimler
14 45 - 15 00 Çay Arası
15 00 - 16 00 Koçluk Pratiği
16 00 - 16 30 Geri bildirim ve katılım belgesi dağıtımı Eğitimci: Ebe Asude OFLAZ
 
LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI HARÇLARI

Değerli meslektaşlarımızın dikkatine

Ebelik lisans tamamlama programı eğitim harçlarının, taksitlendirilmesi ile ilgili çalışmalarımız sürmektedir. İlk ödemenin yapılması gereken 11 Aralık tarihinden önce sonuç almayı bekliyoruz.

Konu ile ilgili gelişmeler web sayfamızda duyurulacaktır.

 
YAYINLARIMIZ-Ebe Hanımlara Öğütler

Ebe Hanımlara Öğütler isimli kitabımız basılmıştır.Besim Ömer Akalın'ın bu değerli eseri, derneğimize yapacağınız bağış karşılığında adresinize gönderilecektir. Sınırlı sayıda mevcut olan bu kitabımız için ;0216 492 24 22 numaralı telonumuzdan yada Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır adresimizden e-mail yolu ile bize ulaşabilirsiniz.

 
Doğal Doğum Felsefesi
Tüm dünyada yaygın olarak kullanılan ve ebelere meslek yaşamlarında farklı açılımlar getireceğini düşündüğümüz kursumuzda ücret, dernek üyeleri için sadece 50,00 TL üye olmayanlar için 65,00 TL dir. Kursiyer sayımız 25 kişi ile sınırlıdır. Kurs sonunda tüm katılımcılara Ebeler Derneği tarafından katılım belgesi verilecektir. Sizlerden gelen talep üzerine kursumuz devam edecektir. Ayrıntılı bilgi için 0216 492 24 22 numaralı telefondan yada e-mail yolu ile bize ulaşabilirsiniz.
 
DERNEĞİMİZİN ULUSLAR ARASI EBELİK KONFEDERASYONU (ICM) ÜYELİĞİ HAKKINDA
Değerli meslektaşlarımız,
Bilindiği gibi derneğimiz,  kurulduğu yıllarda Uluslar arası Ebelik Konfederasyonu (ICM)’e üye olmuş hatta ICM tarafından düzenlenen uluslar arası Ebelik kongresinde kurucu başkanımız
 
ÖNLİSANS MEZUNU EBELERE AÇIKÖĞRETİM İLE LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI HAKKINDA
Değerli arkadaşlar,

Önlisans mezunu ebe arkadaşlarımızın lisans tamamlamasına olanak tanıyacak olan “Ebelik Lisans Tamamlama Programı”  Açıköğretim Fakültesi tarafından yürütülecektir.  Program henüz protokol aşamasındadır ve görüşmeler sürmektedir.
 
5 MAYIS DÜNYA EBELER GÜNÜ ETKİNLİKLERİMİZ

5 MAYIS DÜNYA EBELER GÜNÜ ETKİNLİKLERİMİZ

Sağlığın temeli, gebelik ve doğumla atılır ve sağlıklı aileler geleceğin anahtarıdır. Tüm dünyada aile sağlığını korumak ve yükseltmek için çalışan ebelik mesleği, yüklendiği bu önemli misyon ile, toplum için vazgeçilmez meslekler arasında yer alır.

 
Ebe Hanımlara Öğütler

Ebeler Derneğinin ilk yayını olan ' Ebe Hanımlara Öğütler ' adlı kitap yayındadır !!!

 

Kitabı edinmek için lütfen dernek merkezine veya iletişim bilgilerinden bize ulaşınız.

 
EBELER DERNEĞİ TARAFINDAN HAZIRLANAN EBELİK KANUN TASARISI
EBELER DERNEĞİ TARAFINDAN HAZIRLANAN EBELİK KANUN TASARISI

 

Amaç

Madde 1. Bu kanunun amacı, fertlerin ve toplumun sağlığını korumak üzere,   ebelik mesleği ve hizmetlerinin çağdaş ölçütlere uygun şekilde düzenlenmesidir.

 

Kapsam

Madde 2.  Bu kanun ebelerin eğitimine, görev yetki ve sorumluluklarına, çalışma esaslarına dair hükümleri kapsar.

 
EBELİK YASA TASARISI HAKKINDA
Sevgili Arkadaşlar;

  Bildiğiniz gibi, Türk Hemşireler Derneği tarafından hazırlanan “Hemşirelik Yasa Tasarısı”, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler  Komisyonu’ndan geçti ve  meclis genel kurulunda tartışmaya açılacak.  Hemşirelik mesleği adına çok sevindirici olan bu gelişme, ebe arkadaşlarımızın  endişelenmesine ve paniğe kapılmasına  yol açtı.  Meslektaşlarımıza bazı noktaları açıklamanın  gerekli olduğunu düşünüyoruz.

 
EBELERİN HEMŞİRELİK YETKİSİ İLE ÇALIŞMAYA DEVAM ETMESİ KONUSUNDA
Sevgili Meslektaşlarımız,

Bilindiği gibi 02 Mayıs 2007 tarihinde, 1954 tarihli 6283 sayılı Hemşirelik Kanun’da değişiklik yapılmış ve sözü geçen kanunda ebeliği ilgilendiren bir geçici madde yer almıştır. Geçiçi madde şöyledir. “ Bir defaya mahsus olmak üzere, ebelik diplomasına sahip olduğu halde bu Kanunun yayımı tarihinde en az üç yıldan beri yataklı tedavi kurumlarında fiilen hemşirelik görevi yaptığını resmi belge ile belgelendiren ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde talepte bulunanlar hemşirelik yetkisiyle görevlerine devam ederler.”

 

Sosyal medyada biz...


 
KDS Konsepti | COMPETAN Bilgi Teknolojileri | Profesyonel Web Projeleri - Web Tasarım - Hosting - Alan Adı Tescili - Köy Dernek Sitesi - Köy Sitesi - Dernek Sitesi - - Köy Dernek Web Sitesi - Köy Web Sitesi - Dernek Web Sitesi - Kişisel Web Sitesi - Şirket Web Sitesi - Kişisel Site - Şirket Sitesi - Şahıs Sitesi - Şahıs Web Sitesi